SE EN DE FR ES
SKYDD AV PERSON- UPPGIFTER

Integritetspolicy

1. Dataskydd i korthet

Allmänna anmärkningar

Följande anmärkningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen.
För detaljerad information om dataskydd hänvisar vi till vår dataskyddsdeklaration under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar hans kontaktuppgifter i avsnittet ”Information om den ansvariga parten” i denna dataskyddsdeklaration.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du tillhandahåller dem till oss. Det kan t.ex. vara de uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det rör sig främst om tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina personuppgifter.
och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att, under vissa omständigheter, begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss när det gäller denna och andra frågor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredjepartsleverantörer

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Detta sker huvudsakligen med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande sekretesspolicy.

2. Hosting

Vi hostar innehållet på vår webbplats hos följande leverantör:
IONOS

Leverantören är IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (nedan kallad IONOS). När du besöker vår
webbplats samlar IONOS in olika loggfiler inklusive dina IP-adresser. För mer information, se IONOS sekretesspolicy:

https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Användningen av IONOS baseras på art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Vi har ett legitimt intresse av att säkerställa att vår webbplats presenteras så tillförlitligt som möjligt. I den mån ett samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhetens fingeravtryck) i den mening som TTDSG inkluderar. Samtycket kan återkallas när som helst.

Behandling av uppdrag

Vi har ett avtal om orderbehandling (AVV) för användningen av ovanstående tjänst som ingåtts. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, vilket säkerställer att personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast behandlas i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med DSGVO.

3. Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Skydd av personuppgifter

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in.
Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anteckning om ansvarig instans

Den personuppgiftsansvarige för denna webbplats är:

Nordic Kayaks Ltd.
Parkstraße 46H
18119 Rostock

Telefon: 01714196291

E-post: datenschutz@nordickayaks.eu

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringsperiod

Om inte en mer specifik lagringsperiod anges i denna integritetspolicy, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med behandlingen av uppgifterna inte längre gäller. Om du gör gällande en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling,
kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagligt tillåtna skäl att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringsperioder enligt skatte- eller handelslagstiftning); i det senare fallet kommer uppgifterna att raderas tills syftet med databehandlingen inte längre gäller.
I det senare fallet kommer uppgifterna att raderas efter det att dessa skäl har upphört att gälla.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av Art. 6 (1) a DSGVO eller Art. 9 (2) a DSGVO, om särskilda kategorier av uppgifter behandlas enligt Art. 9 (1) DSGVO. Vid uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredje land baseras databehandlingen även på art. 49 (1) a DSGVO. Om du samtycker till lagring av cookies eller till åtkomst till information i din terminalenhet (t.ex. via enhetens fingeravtryck), kommer databehandlingen också att ske på grundval av
på grundval av § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra avtalet eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingående, behandlar vi dina uppgifter på grundval av art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Dessutom behandlar vi dina uppgifter i den mån de är nödvändiga för att uppfylla en rättslig förpliktelse på grundval av art. 6 para. 1 lit. c DSGVO. Dessutom kan databehandlingen baseras på vårt legitima intresse enligt Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Information om den relevanta rättsliga grunden i varje enskilt fall ges i följande stycken i denna sekretesspolicy.

Mottagare av personuppgifter

Inom ramen för vår affärsverksamhet samarbetar vi med olika externa organ. Därmed är det i vissa fall också nödvändigt att överföra personuppgifter till dessa externa organ. Vi vidarebefordrar endast personuppgifter till externa organ om detta är nödvändigt inom ramen för
fullgörandet av ett avtal, om vi är skyldiga att göra det enligt lag (t.ex. vidarebefordran av uppgifter till skattemyndigheter), om vi har ett berättigat intresse av att vidarebefordra uppgifterna i enlighet med art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO eller om en annan rättslig grund tillåter att uppgifterna vidarebefordras. Vid användning av
personuppgiftsbiträden lämnar vi endast ut våra kunders personuppgifter på grundval av ett giltigt avtal om uppdragsbehandling. Vid gemensam behandling ingås ett avtal om gemensam behandling.

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till databehandlingen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i specifika fall och mot direktreklam (art. 21 DSGVO)

OM DATABEHANDLINGEN UTFÖRS PÅ GRUNDVAL AV ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F I GDPR HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST, AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIELLA SITUATION, INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR EN PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER.
PROFILERING. FÖR RESPEKTIVE RÄTTSLIG GRUND SOM BEHANDLINGEN BASERAS PÅ, SE DENNA INTEGRITETSPOLICY. OM DU INVÄNDER KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN VISA TVINGANDE
OM VI INTE KAN PÅVISA TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN SKER I SYFTE ATT GÖRA GÄLLANDE, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 I DSGVO).
OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER.
DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING, I DEN MÅN DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKTREKLAM. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.2 DSGVO).

Rätt att överklaga till behörig tillsynsmyndighet

I händelse av överträdelser av GDPR ska de registrerade ha rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin hemvist, sin arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen ägde rum. Rätten att överklaga ska inte påverka tillämpningen av andra administrativa eller rättsliga rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller vid fullgörande av ett avtal automatiserad behandling, till dig själv eller till en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format för att överlämnas. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig person kommer detta endast att göras i den mån det är tekniskt genomförbart.

Information, korrigering och radering

Inom ramen för gällande rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst kostnadsfritt få information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och, i tillämpliga fall, rätt till korrigering eller radering av dessa uppgifter. För denna och andra frågor om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För detta ändamål kan du när som helst kontakta oss. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

 • Om du bestrider riktigheten i dina personuppgifter som lagras av oss, behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under den tid som granskningen pågår har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/sker olagligt kan du begära begränsning av databehandlingen istället för radering.
 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du vill använda dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för radering.
 • Om du har lämnat in en invändning enligt Art. 21 (1) DSGVO, måste en avvägning göras mellan dina intressen och våra kommer att genomföras. Så länge det ännu inte har fastställts vems intressen som väger tyngst har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – bortsett från lagringen – endast användas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person eller av skäl av viktigt allmänt intresse för Europeiska unionen eller en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex.
beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder vi SSL- eller TLS-kryptering.
kryptering. Du känner igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och genom låssymbolen i din webbläsarrad.
Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.
läsas av tredje part.

Invändning mot reklam via e-post

Användningen av kontaktuppgifter som publiceras inom ramen för avtrycksskyldigheten för överföring av inte uttryckligen begärda reklam- och informationsmaterial är härmed förbjuden. Operatörerna av webbplatsen förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad oönskad reklaminformation, såsom skräppostmeddelanden.

4. Datainsamling på denna webbplats

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer den information du tillhandahåller i förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du tillhandahåller där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter
utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter baseras på art. 6 (1) lit. b DSGVO, förutsatt att din begäran är relaterad till utförandet av ett kontrakt eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före kontrakt. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av
effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6 para. 1 lit. f DSGVO) eller på ditt samtycke (art. 6 para. 1 lit. a DSGVO) om detta har begärts; samtycke kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du har angett i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi tar bort dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller (t.ex. efter att behandlingen av din begäran har slutförts). Obligatoriska rättsliga bestämmelser – i synnerhet lagringstider – förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, adress) att lagras och bearbetas av oss i syfte att behandla din förfrågan (namn, förfrågan). Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.
Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, förutsatt att din begäran är relaterad till utförandet av ett kontrakt eller är nödvändigt för genomförandet av åtgärder före kontrakt.

I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f DSGVO) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a DSGVO) om detta har begärts; samtycke kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att förbli hos oss tills du begär att vi tar bort dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller (t.ex. efter att behandlingen av din begäran har slutförts). Obligatoriska rättsliga bestämmelser –
i synnerhet lagstadgade lagringstider – förblir opåverkade.

5. Analysverktyg och reklam

IONOS Webbanalys

Denna webbplats använder analystjänster från IONOS WebAnalytics (nedan: IONOS). Leverantören är 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D – 56410 Montabaur. Inom ramen för analyserna med IONOS analyseras bland annat besökarantal och beteende (t.ex. antal sidvisningar, varaktighet för ett webbplatsbesök, avvisningsfrekvens), besökarkällor (dvs. från vilken sida besökaren kommer), besökarplatser samt tekniska data (webbläsare och operativsystemversioner).

För detta ändamål lagrar IONOS särskilt följande uppgifter:

 • Referrer (tidigare besökt webbplats)
 • Begärd webbsida eller fil
 • Typ och version av webbläsare
 • Operativsystem som används
 • Typ av enhet som används
 • Tidpunkt för åtkomst
 • IP-adress i anonymiserad form (används endast för att fastställa platsen för åtkomsten)

Enligt IONOS är datainsamlingen helt anonymiserad så att den inte kan spåras tillbaka till enskilda personer.
Cookies lagras inte av IONOS WebAnalytics.

Lagringen och analysen av uppgifterna baseras på art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att statistiskt analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam. I den mån ett motsvarande samtycke har lämnats sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens terminalenhet (t.ex. fingeravtryck på enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

För ytterligare information om IONOS WebAnalytics insamling och behandling av data, se IONOS sekretesspolicy på följande länk:
https://www.ionos.de/terms-gtc/datenschutzerklaerung/

Behandling av order

Vi har ingått ett avtal om orderhantering (AVV) för användningen av ovan nämnda tjänst. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som garanterar att våra webbplatsbesökares personuppgifter endast kommer att behandlas i enlighet med våra
instruktioner och i enlighet med DSGVO.

6. Nyhetsbrev

Uppgifter om nyhetsbrev

Om du vill få det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör det möjligt för oss att verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att få nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter samlas in eller endast på frivillig basis. För hanteringen av nyhetsbrevet använder vi leverantörer av nyhetsbrevstjänster, som beskrivs nedan.

Brevo (tidigare Sendinblue)

Denna webbplats använder Brevo för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Tyskland.

Brevo är en tjänst som bl.a. gör det möjligt att organisera och analysera utskicken av nyhetsbrev. De uppgifter som du anger för att ta emot nyhetsbrevet lagras på Brevos servrar i Tyskland.

Dataanalys av Brevo

Med hjälp av Brevo kan vi analysera våra nyhetsbrevskampanjer. Vi kan till exempel se om ett nyhetsbrev öppnades och vilka länkar som eventuellt klickades på. På så sätt kan vi bland annat avgöra vilka länkar som klickades på särskilt ofta.

Dessutom kan vi se om vissa tidigare definierade åtgärder har utförts efter öppning/klickning (konverteringsfrekvens). Vi kan t.ex. se om du har gjort ett köp efter att ha klickat på nyhetsbrevet.

Brevo tillåter oss också att dela in (”klustra”) nyhetsbrevsmottagarna enligt olika kategorier. Nyhetsbrevsmottagarna kan till exempel delas in efter ålder, kön eller bostadsort. På så sätt kan nyhetsbreven bättre anpassas till respektive målgrupp.

Om du inte vill ha någon analys av Brevo måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. För detta ändamål tillhandahåller vi en motsvarande länk i varje nyhetsbrev.

Detaljerad information om Brevos funktioner finns på följande länk: https://www.brevo.com/de/

Rättslig grund

Databehandlingen baseras på ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Lagligheten av den databehandling som redan utförts påverkas inte av återkallelsen.

Lagringsperiod

De uppgifter som du tillhandahåller oss i syfte att ta emot nyhetsbrevet kommer att lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänster tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och kommer att raderas från distributionslistan för nyhetsbrev efter att du har avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som har lagrats av oss för andra ändamål påverkas inte av detta.

Efter att du har avregistrerat dig från distributionslistan för nyhetsbrev kommer din e-postadress att lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten i en svart lista om det är nödvändigt för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla rättsliga krav vid utskick av nyhetsbrev (berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1 lit. f DSGVO). Lagringen i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse.

För mer information, se Brevos integritetspolicy.

på: https://www.brevo.com/de/legal/privacypolicy/

Behandling av order

Vi har ingått ett avtal om orderbehandling (AVV) för användning av ovan nämnda tjänst. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och som säkerställer att denna tjänst endast behandlar våra webbplatsbesökares personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

7. Plugins och verktyg

OpenStreetMap

Vi använder karttjänsten OpenStreetMap (OSM).

Vi hostar OpenStreetMap på servern hos följande leverantör:

Aut O’Mattic A8C Irland Ltd.
Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl
Dublin, D02 AY86, Irland

OpenStreetMap används för att ge en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden och för att göra det enkelt att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. I den mån ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens terminalenhet (t.ex. fingeravtryck på enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Källa:
https://www.e-recht24.de

gallery
gallery
NEWSLETTER